MedezeggenschapsRaad

MR (wat doet de Medezeggenschaps Raad)

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak in de bestuurlijke gang van zaken met betrekking tot de school. De MR van de Meander bestaat dan ook uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR heeft advies- of instemmingsrecht over schooltijden, de formatie, de klachtenregeling en de vakantieplanning, maar ze houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met veilige schoolroutes, de schoonmaak, alle zaken rondom het overblijven en allerlei personeelszaken.

De leden van de MR zijn spreekbuis voor ouders en teamleden richting bestuur. Ze nodigen u dan ook uit om bij problemen over de organisatie bij hen aan te kloppen. Dat kan door hen persoonlijk te benaderen of hen te mailen via mr.meander@wereldkidz.nl.

De samenstelling is op dit moment als volgt:
Namens de ouders:
Vanessa van Vliet, voorzitter (moeder van Reyer uit groep 7 en Mats en Brik uit groep 8) 
Steven Haarlem (vader van Laurens uit groep 7)

Namens het team:
Hanneke van Eldik
Floor van den Elshout

Leden van de MR worden voor een periode van 3 jaar gekozen. Ook u kunt zich verkiesbaar stellen voor de oudergeleding. De gang van zaken rondom de verkiezingen staat beschreven in het reglement Medezeggenschapsraad dat ter inzage ligt bij het secretariaat van de MR en op school.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. 

De notulen van de MR vergadering zijn hieronder te lezen:
Notulen MR Meander 21-2-2022
Notulen MR Meander 27-9-2021
Jaarverslag MR 2020-2021
Notulen MR Meander 21-6-2021
Notulen MR Meander 20-4-2021
Notulen MR Meander 15-2-2021
Jaarverslag MR 2019-2020
Notulen MR Meander 25-5-2020
Notulen MR Meander + Sterrenbos 13-01-2020
Notulen MR Meander + Sterrenbos 26-11-2019
Notulen MR Meander 1-7-2019
Notulen MR Meander 9-4-2019
Notulen MR Meander 12-2-2019