MedezeggenschapsRaad

MR (wat doet de Medezeggenschaps Raad)

 Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak in de bestuurlijke gang van zaken met betrekking tot de school. De MR van de Meander bestaat dan ook uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR heeft advies- of instemmingsrecht over schooltijden, de formatie, de klachtenregeling en de vakantieplanning, maar ze houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met veilige schoolroutes, de schoonmaak, alle zaken rondom het overblijven en allerlei personeelszaken.

De leden van de MR zijn spreekbuis voor ouders en teamleden richting bestuur. Ze nodigen u dan ook uit om bij problemen over de organisatie bij hen aan te kloppen.

De samenstelling is op dit moment als volgt:
Namens de ouders:
Hubert van Zanten, voorzitter (vader van Kyran uit groep 5) 
Mauk van der Woude (vader van Otto uit groep 8)

Namens het team:
Linda van Vliet 


Leden van de MR worden voor een periode van 2 jaar gekozen. Ook u kunt zich verkiesbaar stellen voor de oudergeleding. De gang van zaken rondom de verkiezingen staat beschreven in het reglement Medezeggenschapsraad dat ter inzage ligt bij het secretariaat van de MR en op school.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR houdt u via het Meandernieuws op de hoogte. De agenda en de notulen hangen op het prikbord in de hal.