MedezeggenschapsRaad

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) van WereldKidz Meander school bestaat uit 4 leden: 2 ouders en 2 leraren. MR-leden worden gekozen en hebben een zittingsperiode van drie jaar. In het schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit de volgende personen:

Oudergeleding:
Danitsja Eissens (voorzitter)
Hendrik-Jan Martens

Personeelsgeleding:
Hanneke van Eldik
Floor van den Elshout

De MR heeft als taak de belangen van de leerkrachten en ouders te vertegenwoordigen bij onderwijsinhoudelijke keuzes en schoolbeleid. Hieronder vallen vaste zaken zoals het schoolbudget, schoolgids en schoolplan. De bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Daarnaast zet de schooldirectie de MR graag in als sparringpartner. Andersom mag de MR agendapunten aandragen voor vergaderingen met de schooldirectie.
Meander en Wereldkidz Sterrenbos in Amerongen hebben officieel één MR, omdat beide scholen administratief worden gezien als één school. De MR op het Sterrenbos functioneert als deelraad. Enkel met betrekking tot thema’s die voor beide scholen gelden, komt de MR inclusief deelraad samen voor overleg. 

Naast de MR van Meander heeft WereldKidz een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. De GMR behandelt schooloverstijgende aangelegenheden zoals het Arbobeleid, bestuursformatieplan en de begroting.

De MR en de schooldirectie vergaderen iedere twee maanden (zie vergaderdata hieronder). Voor iedere vergadering wordt een agenda vastgesteld. Een deel van de agendapunten is periodiek terugkerend en wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld in de jaarplanning (zie "Jaarplanning" hieronder). Daarnaast wordt de agenda aangevuld met actuele punten. Mocht je hiervoor input hebben, dan kan je ons altijd aanspreken op het schoolplein of een e-mail sturen naar: mr.meander@wereldkidz.nl

Ouders zijn welkom om als toehoorder het openbare deel van MR-vergaderingen bij te wonen. De vastgestelde verslagen van de vergaderingen zijn openbaar en via de links op deze website te lezen.

De vergaderdata dit schooljaar zijn:
- Dinsdag 31 oktober
- Dinsdag 14 november
- Dinsdag 23 januari
- Woensdag 3 april
- Dinsdag 18 juni

Jaarplanning
Jaarplanning MR Meander 2023-2024 

Verslag MR juli 2023