Schoolgids

U vindt hier de schoolgids 2022-2023 waarin u veel informatie leest over WereldKidz Meander.

Deze schoolgids is bestemd voor ouders en verzorgers van leerlingen van WereldKidz Meander en geïnteresseerde ouders en verzorgers. Hij geeft uitgebreide informatie over mogelijkheden en beperkingen binnen het onderwijs van onze school en geeft antwoord op veelgestelde vragen van ouders. 


Wilt u in het kort meer weten over het onderwijs op Meander, dan leest u hieronder een aantal belangrijke zaken uit de schoolgids. 


Kernwoorden van Meander:

• Samen leren

• Aandacht voor elkaar

• Talentontwikkeling

• Innovatief

• Veilig voelen


Missie:

Na onderwijs op Meander weten kinderen wie zij zijn, waar hun talenten liggen en hoe ze die kunnen inzetten in relatie tot de ander en de wereld om hen heen. Nu en in de toekomst.


Visie:

Het onderwijs op daltonschool Meander staat voor een brede vorming die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Deze vorming bestaat uit drie onderdelen:

• Competentie: Ik weet, ik kan, ik begrijp;

• Zelfbeeld: Wie ik ben, wat ik wil, wat ik vind;

• Relatie: Ik, de ander en de wereld.

Dit is terug te zien in:

• De rijke leeromgeving met een gedegen aanbod op alle basisvakken;

• De ruimte die kinderen geboden wordt om te mogen onderzoeken, ontdekken, ontwikkelen, falen en succeservaringen op te doen - de school als oefenplek;

• Het welbevinden, de betrokkenheid en het eigenaarschap van kinderen op hun leerproces;

• De veilige omgeving waar we van en met elkaar leren.


Motto:

Zin in leren met respect voor jezelf en een ander, dat is Meander!


Dalton kernwaarden:

WereldKidz Meander is een, door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) erkende, openbare basisschool voor daltononderwijs. Het daltononderwijs ziet een kind als een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar die voor de gevolgen van zijn keuzes ook zelf de verantwoordelijkheid draagt. In het maken van die keuzes worden de kinderen op Meander, op maat, begeleid. Het daltononderwijs rust op vijf peilers:

• Verantwoordelijkheid

• Samenwerking

• Effectiviteit

• Zelfstandigheid

• Reflectie


Toelichting:

We leven in de 21ste eeuw, in een wereld, die zich met grote snelheid ontwikkelt. Veel kinderen hebben straks banen die nu nog niet bestaan. Zij zullen zich begeven in een samenleving met andere verhoudingen dan wij gewend zijn. De veranderende omgang met media en informatie zijn hier een voorbeeld van. Het aanreiken van bestaande kennis alleen is daarom niet toereikend voor hun ontwikkeling. Dit vraagt om een regelmatige herbezinning van het onderwijs: het basisonderwijs dat letterlijk de kinderen de basis geeft voor hun toekomst. Naast het aanbieden van de basiskennis, wordt er gewerkt aan het versterken van het zelfbeeld van ieder kind. We laten hen ontdekken wie ze zijn, waar ze goed en minder goed in zijn en hun mening te vormen. Hierbij is rekening houden met elkaar noodzakelijk. Vanuit verbinding met de ander worden verantwoordelijke keuzes gemaakt. Het doel op Meander is dat alle kinderen aan het eind van de schoolcarrière weten welke talenten ze hebben en wanneer je deze kan inzetten. Het aanbod is evenredig gericht op competentie, zelfbeeld en relatie. Hierbij spelen de 21e eeuwse vaardigheden - zoals samenwerken, problemen oplossen, kritisch denken, zelfregulatie en digitale geletterdheid - een belangrijke rol. Maar ook het brede aanbod en de rijke leeromgeving om je talenten te kunnen ontdekken, zoals handvaardigheid, muziek en toneel. En daarnaast het bewust leren omgaan met elkaar, door bijvoorbeeld lessen op sociaal emotioneel gebied, groepsactiviteiten en coöperatieve werkvormen. In de school zijn ook ouders actief betrokken om samen met kinderen en team te werken aan een positief schoolklimaat en breed aanbod.


Onderwijsarrangementen:

Het onderwijs op Meander is erop gericht om elk kind zijn of haar volledige capaciteiten te laten benutten. Omdat niet alle kinderen in hetzelfde tempo leren of op hetzelfde niveau leren, bieden we onderwijs in vijf verschillende onderwijsarrangementen. De vijf onderwijsarrangementen zijn:

1. Het zeer intensieve arrangement

2. Het intensieve arrangement

3. Het basisarrangement

4. Het verdiept arrangement (niveau 1 t/m 4) 

5. Het toparrangement (topklassen)


Een kind dat met de basisinstructie de lesstof van de basisschool goed aankan, leert in het basisarrangement. Heeft een kind moeite met de basisstof dan krijgt het extra instructie in het intensief of het zeer intensieve arrangement. Kinderen met een verdiept arrangement (4) volgen compact de basisdoelen van de leerlijnen én hebben behoefte aan meer uitdaging. Ons verdiept arrangement bestaat uit vier niveaus. De niveaus zijn oplopend in moeilijkheidsgraad.

• Verdiept arrangement 1: meerwerk bij de basisdoelen van een leerlijn, een kind compact (verminderen van verwerking van de basisdoelen) en maakt moeilijker werk aansluitend bij de instructie.

• Verdiept arrangement 2: een kind compact verder en maakt verdiept werk welke methode/leerlijn overstijgend is. Dit vaak samen met een maatje of in een klein groepje.

• Verdiept arrangement 3 (vanaf groep 4): meerwerk bouwbreed en vakoverstijgend. Een kind compact nog verder en kan nog meer uitdaging aan dan in niveau 2 wordt aangeboden. Het taakgericht en zelfstandig kunnen (samen)werken is een belangrijke voorwaarde. We noemen dit arrangement: Verrijkingsgroep.

• Verdiept arrangement 4: De Plusklas. Voor een kind dat extra verdieping nodig heeft dat verder gaat dan niveau 3, is er de plusklas. Een deel van het programma van het toparrangementprogramma wordt doorlopen.

Het vijfde arrangement is het toparrangement (fulltime onderwijs voor hoogbegaafden). Dit kind heeft behoefte aan zeer weinig instructie op de basisstof en veel verzwaarde lesstof. Dit arrangement wordt niet op WereldKidz Meander geboden. Op de website van WereldKidz staat op welke scholen dit arrangement wel mogelijk is.


Voortgezet Onderwijs:

Het schooladvies wordt door ons zorgvuldig opgesteld. Daarbij gaat het om de cognitieve ontwikkeling op basis van methodetoetsen en de citotoetsen, de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind en de motivatie en de werkhouding van een kind.


De leraren onderhouden directe contacten met het voortgezet onderwijs. Uit de terugrapportage van mentoren en brugklascoördinatoren blijkt dat de aansluiting met het voortgezet onderwijs prima verloopt. Kinderen die van Meander komen, zijn vaak goed in plannen en samenwerken - belangrijke vaardigheden in het voortgezet onderwijs. Ook onze oud-leerlingen geven terug dat ze hierin vaak voorlopen op hun klasgenoten.


Sociale ontwikkeling:

Het motto van Meander is ´Zin in leren met respect voor jezelf en een ander, dat is Meander!´ Ieder kind, medewerker en ouder dient zich op school geborgen, gekend, gestimuleerd en gerespecteerd te voelen. Dit zijn basisvoorwaarden om tot ontwikkeling te komen. De school draagt er zorg voor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige, gelukkige mensen, die zich in de maatschappij staande weten te houden. We vinden het belangrijk om te zorgen voor een veilig en positief pedagogisch klimaat waarin kinderen leren op respectvolle wijze met zichzelf en de ander om te gaan.


Er zijn 4 gouden regels op Meander, namelijk:

1. We zijn aardig voor elkaar.

2. We lossen problemen goed op.

3. We zijn rustig in de school.

4. We houden de school en de spullen netjes.


De eerste zes weken van het schooljaar worden ingezet als Gouden Weken waarin het vormen van een positieve groep centraal staat. De gouden regels worden per groep uitgewerkt met de kinderen naar klassenafspraken.

Het hele jaar door wordt er les gegeven met de methode Kwink voor sociaal emotioneel leren, die kinderen leert:

• Over zichzelf, door bijvoorbeeld de emotiewoordenschat te vergroten, deze emoties bij jezelf te herkennen en te leren met die emoties om te gaan;

• Over de ander, door bijvoorbeeld te leren je in iemand anders emoties te verplaatsen en daar rekening mee te houden in het maken van keuzes;

• Over samen, door bijvoorbeeld onder groepsdruk toch eigen keuzes durven maken en conflicten kunnen oplossen.


Er is een vertrouwenspersoon op Meander en een anti-pestcoördinator die meeschrijven aan het Schoolveiligheidsplan en ook monitoren of het anti-pestprotocol goed gebruikt wordt.


Overig:

Als u meer wilt weten over Meander of uitgebreider wilt lezen over bovenstaande, dan kunt u de schoolgids lezen. U bent natuurlijk ook van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en rondleiding op Meander.