Onze visie

Meander is een openbare daltonschool. In Leersum staat een mooi schoolgebouw, waar wij ons Dalton onderwijs op een professionele wijze vormgeven. 

Missie (waar staan wij voor?)

Meander staat voor:

Missie:

Na onderwijs op Meander weten kinderen wie zij zijn, waar hun talenten liggen en hoe ze die kunnen inzetten in relatie tot de ander en de wereld om hen heen. Nu en in de toekomst.

Visie:

Het onderwijs op daltonschool Meander staat voor een brede vorming die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Deze vorming bestaat uit drie onderdelen:

• Competentie: Ik weet, ik kan, ik begrijp;

• Zelfbeeld: Wie ik ben, wat ik wil, wat ik vind;

• Relatie: Ik, de ander en de wereld.

Dit is terug te zien in:

• De rijke leeromgeving met een gedegen aanbod op alle basisvakken;

• De ruimte die kinderen geboden wordt om te mogen onderzoeken, ontdekken, ontwikkelen, falen en succeservaringen op te doen - de school als oefenplek;

• Het welbevinden, de betrokkenheid en het eigenaarschap van kinderen op hun leerproces;

• De veilige omgeving waar we van en met elkaar leren.

Motto:

Leren met respect voor een ander, dat is Meander!


Meander wil een ontmoetingsplaats zijn
- openstaand voor een ieder,
- waar respectvol met elkaar wordt omgegaan,
- ruimte gevend aan verschillen en gebruik makend van deze verschillen,
- waarbinnen voor een ieder een veilige plek wordt geboden,
- waar sprake is van onderlinge betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolbestuur.

Meander wil een brug zijn naar de maatschappij
- door het bieden van een evenwichtig aanbod van cognitieve, sociale en creatieve vaardigheden. Er is daarbij bijzondere aandacht voor de emotionele ontwikkeling, voor het ontwikkelen van een weerbare houding ten aanzien van deelname in de gemeenschap en door de kinderen kennis te laten maken met onze multiculturele samenleving.

Meander wil een uitdagende leer- en werkomgeving zijn
- door het scheppen van een uitnodigende en prikkelende leeromgeving,
- door het bieden van ruimte aan initiatieven van kinderen,
- door het samen werken en samen leren,
- door kinderen te leren zelfstandig te leren,
- door een vangnet te bieden voor kinderen die zich niet naar wens ontwikkelen.

De kinderen zitten in groepen die zijn ingedeeld op leeftijd. De leerkracht stemt de lesstof af op de groep, een deel van de groep en/of de individuele leerling. We willen zo goed mogelijk aansluiten bij de leerbehoeften van de kinderen. Hierbij is het mogelijk om groepsdoorbrekend te werken, waarbij kinderen instructie in een andere groep gaan halen. Vanaf groep 4 wordt een deel van de verwerking van de kernvakken digitaal gedaan. Hiermee wordt voor elke leerling opdrachten op het juiste niveau aangeboden. 
Er wordt gewerkt vanuit leerdoelen. Per leerdoel wordt bekeken welke kinderen welke instructie- en oefenbehoefte hebben. 
Daarnaast volgen we ieder kind met ons leerlingvolgsysteem. Als daaruit blijkt dat een kind (ook) andere leerstof nodig heeft, dan wordt dat aangeboden. Zo stemmen wij ons onderwijs zo goed mogelijk op elk kind af. 

U leest hier meer over in onze schoolgids