Onze visie

Meander is een openbare daltonschool. In Leersum staat een mooi schoolgebouw, waar wij ons Dalton onderwijs op een professionele wijze vormgeven. 

Missie (waar staan wij voor?)

Meander staat voor:

Missie:

Na onderwijs op Meander weten kinderen wie zij zijn, waar hun talenten liggen en hoe ze die kunnen inzetten in relatie tot de ander en de wereld om hen heen. Nu en in de toekomst.

Visie:

Het onderwijs op daltonschool Meander staat voor een brede vorming die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Deze vorming bestaat uit drie onderdelen:

• Competentie: Ik weet, ik kan, ik begrijp;

• Zelfbeeld: Wie ik ben, wat ik wil, wat ik vind;

• Relatie: Ik, de ander en de wereld.

Dit is terug te zien in:

• De rijke leeromgeving met een gedegen aanbod op alle basisvakken;

• De ruimte die kinderen geboden wordt om te mogen onderzoeken, ontdekken, ontwikkelen, falen en succeservaringen op te doen - de school als oefenplek;

• Het welbevinden, de betrokkenheid en het eigenaarschap van kinderen op hun leerproces;

• De veilige omgeving waar we van en met elkaar leren.

Motto:

Zin in leren met respect voor jezelf en een ander, dat is Meander!


Toelichting:

We leven in de 21ste eeuw, in een wereld, die zich met grote snelheid ontwikkelt. Veel kinderen hebben straks banen die nu nog niet bestaan. Zij zullen zich begeven in een samenleving met andere verhoudingen dan wij gewend zijn. De veranderende omgang met media en informatie zijn hier een voorbeeld van. Het aanreiken van bestaande kennis alleen is daarom niet toereikend voor hun ontwikkeling. Dit vraagt om een regelmatige herbezinning van het onderwijs: het basisonderwijs dat letterlijk de kinderen de basis geeft voor hun toekomst. Naast het aanbieden van de basiskennis, wordt er gewerkt aan het versterken van het zelfbeeld van ieder kind. We laten hen ontdekken wie ze zijn, waar ze goed en minder goed in zijn en hun mening te vormen. Hierbij is rekening houden met elkaar noodzakelijk. Vanuit verbinding met de ander worden verantwoordelijke keuzes gemaakt. Het doel op Meander is dat alle kinderen aan het eind van de schoolcarrière weten welke talenten ze hebben en wanneer je deze kan inzetten. Het aanbod is evenredig gericht op competentie, zelfbeeld en relatie. Hierbij spelen de 21e eeuwse vaardigheden - zoals samenwerken, problemen oplossen, kritisch denken, zelfregulatie en digitale geletterdheid - een belangrijke rol. Maar ook het brede aanbod en de rijke leeromgeving om je talenten te kunnen ontdekken, zoals handvaardigheid, muziek en toneel. En daarnaast het bewust leren omgaan met elkaar, door bijvoorbeeld lessen over sociaal emotioneel leren, groepsactiviteiten en coöperatieve werkvormen. In de school zijn ook ouders actief betrokken om samen met kinderen en team te werken aan een positief schoolklimaat en breed aanbod.


U leest hier meer over in onze schoolgids