Onze visie

Meander is een openbare daltonschool. In Leersum staat een mooi schoolgebouw, waar wij ons Dalton onderwijs op een professionele wijze vormgeven. 

Als ‘open school’ vinden we het erg belangrijk dat u ons met uw goede ideeën of commentaar makkelijk aan kunt spreken. Mail, bel of kom langs. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Missie (waar staan wij voor?)

Meander staat voor:

Motto: Leren met respect voor een ander, dat is Meander!
Missie: Meander staat voor een evenwichtige ontwikkeling van kennis in een veilige, respectvolle omgeving.
Visie: Wij willen een school zijn die: Het beste onderwijs biedt in een veilige, stimulerende leeromgeving en recht doet aan ieders niveau, interesse en leerstijl.

Het team van Meander wil de leerlingen samen met de ouders/verzorgers zo begeleiden, dat zij zich aan de hand van eigen mogelijkheden en talenten kunnen ontwikkelen tot personen, die enerzijds als individuen en anderzijds als sociale wezens, zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Meander wil een ontmoetingsplaats zijn
- openstaand voor een ieder,
- waar respectvol met elkaar wordt omgegaan,
- ruimte gevend aan verschillen en gebruik makend van deze verschillen,
- waarbinnen voor een ieder een veilige plek wordt geboden,
- waar sprake is van onderlinge betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolbestuur.

Meander wil een brug zijn naar de maatschappij
- door het bieden van een evenwichtig aanbod van cognitieve, sociale en creatieve vaardigheden. Er is daarbij bijzondere aandacht voor de emotionele ontwikkeling, voor het ontwikkelen van een weerbare houding ten aanzien van deelname in de gemeenschap en door de kinderen kennis te laten maken met onze multiculturele samenleving.

Meander wil een uitdagende leer- en werkomgeving zijn
- door het scheppen van een uitnodigende en prikkelende leeromgeving,
- door het bieden van ruimte aan initiatieven van kinderen,
- door het samen werken en samen leren,
- door kinderen te leren zelfstandig te leren,
- door een vangnet te bieden voor kinderen die zich niet naar wens ontwikkelen.

De kinderen zitten in groepen die zijn ingedeeld op leeftijd. De leerkracht stemt de lesstof af op de groep, een deel van de groep en/of de individuele leerling. We willen zo goed mogelijk aansluiten bij de leerbehoeften van de kinderen. Hierbij is het mogelijk om groepsdoorbrekend te werken, waarbij kinderen instructie in een andere groep gaan halen. Vanaf groep 4 wordt gewerkt met Snappet, een tablet voor elke leerling waarmee naast het reguliere aanbod, opdrachten op maat worden aangeboden. 
Er wordt gewerkt vanuit leerdoelen. Per leerdoel wordt bekeken welke kinderen welke instructie- en oefenbehoefte hebben. 
Daarnaast volgen we ieder kind met ons leerlingvolgsysteem. Als daaruit blijkt dat een kind (ook) andere leerstof nodig heeft, dan wordt dat aangeboden. Zo stemmen wij ons onderwijs zo goed mogelijk op elk kind af.