Missie en visie

Het Sterrenbos

Vrijeschool Amerongen


https://gallery.mailchimp.com/09b7d1fa6de386ec8a94b6ac9/images/510b392e-e146-43cd-9505-505218977692.jpg


Missie, Visie en Aanpak

Introductie


Als beginnende school staan we voor de uitdaging om iets moois op te bouwen. Onze kinderen zullen gaan groeien, maar zeker ook het team en wij als ouders ook. En met al onze nieuwe ervaringen in deze nieuwe school zal ook de identiteit van de school gaan groeien.

Onderstaand stuk is dan ook een werkdocument dat zich gaat ontwikkelen tot een definitieve versie. Tijdens dit proces zullen we samen kijken en bevragen of hetgeen wat we doen ook is wat we willen doen n.a.v. het waarom, wat en hoe.

Om in de beeldspraak van een schip te spreken: de reis is begonnen, de eindbestemming is bepaald, de koers voor nu is uitgezet, gaandeweg zal deze door allerlei invloeden bijgesteld gaan worden.


Missie (Waarom)

Wij geloven dat ieder mens, klein of groot, tot bloei kan en wil komen, zich wil ontwikkelen tot wie hij of zij in wezen is. Wij geloven dat deze ontwikkeling altijd gebeurt in verbinding met elkaar en in voortdurend samenspel met de wereld om ons heen. Dat wij de wereld waarin wij leven met elkaar vormgeven.

Het Sterrenbos wil een bedding zijn waarin eenieder tot bloei kan komen, kleine én grote mensen. Ons doel is om kinderen te ondersteunen in deze ontwikkeling en hen mogelijkheden aan te reiken om zichzelf en de wereld te ontdekken: hun innerlijk, hun directe omgeving en de wereld waarin wij leven. We willen hen speelruimte en ontdekkingstochten bieden waarin zij kunnen ervaren wat ze met hun intuïtie, hun mogelijkheden, hun talenten, met elkaar en in de wereld kunnen. Zodat elk van hen kan uitgroeien tot een creatief en zelfstandig mens met zelfvertrouwen en eigenwaarde, in respectvolle verbinding met de wereld om hen heen.


Visie (Hoe)

Dit (bloei en verbinding) willen we bereiken door...

 • aan te sluiten bij de leeftijdsfase en waar een kind is in zijn ontwikkeling, bij diens eigenheid en nieuwsgierigheid. Dan zijn leermogelijkheden het meest vruchtbaar.
 • een mooie, omhullende, inspirerende en stimulerende omgeving aan te bieden. Alle zintuigen, het hele mens-zijn wordt aangesproken. Leren vraagt volop ruimte voor spelen, ontdekken, ervaren en uitproberen, met hart, hoofd en handen. Inspiratie komt voort uit de alledaagse wereld. Hiermee wordt leerstof betekenisvol: wat kan ik met hetgeen dat ik leer?
 • elk kind te helpen bewust te worden van de eigen mogelijkheden, talenten en grenzen. We willen onderwijs bieden waarin een kind zijn of haar innerlijk kan ervaren en leren verwoorden, vragen durft te stellen, de wereld kan zien en leren begrijpen, initiatieven kan ontplooien en beslissingen leert nemen.
 • te leren met en van elkaar. Leren gaat in wisselwerking met klasgenoten, het team van de school, gastdocenten, ouders, familie, het dorp, en de wereld waarin wij leven. Zo leren kinderen zich openstellen voor hun eigenheid in relatie tot anderen en hun omgeving.
 • de vrijeschoolpedagogie in te zetten als bedding waarin het bovenstaande vorm kan krijgen.

Vrijeschoolonderwijs op basisschool Het Sterrenbos (Wat)


De vrijeschoolpedagogie is gebaseerd op het antroposofische gedachtengoed van Rudolf Steiner. Aangemoedigd door Steiner wil Het Sterrenbos dit gedachtengoed naast de ontwikkelingen in de tijd leggen en met elkaar (leerkrachten, ouders, kinderen en organisatie) reflecteren op vragen als: Wat willen we de kinderen laten ervaren? Op welke manieren zou dat kunnen? Wat vinden wij voor de kinderen op deze school het meest passend?


Het Sterrenbos gaat met de kinderen op ontdekkingstocht naar wat er allemaal te zien, horen, doen, leren en te ervaren is in de klas, de natuur, het dorp en daarbuiten.

 • Het leerproces wordt ingebed in ruimte om te spelen en ervaringen die alle zintuigen aanspreken, gericht op het ontdekken door vragen, uitproberen en experimenteren. Hiervoor wordt een omgeving gecreëerd die uitnodigt om op ontdekkingstocht te gaan, door bewuste aandacht voor sfeer en materiaal gebruik.
 • Er wordt gekeken naar het individuele kind. In welke leeftijdsfase zit het kind? Wat maakt het kind nieuwsgierig? Waar liggen de interesses? Wat is het leertempo van dit kind? Hoe beter de aansluiting is, hoe vruchtbaarder de ontdekkingstocht voor een kind.
 • Er wordt veel gebruik gemaakt van creatieve vakken als: schilderen, tekenen, muziek, toneel en verhalen. Hiermee worden kinderen aangesproken op cognitief, sociaal én gevoelsniveau.
 • De lessen gaan nog meer leven door periode onderwijs. Hierin wordt meerdere weken stilgestaan bij een specifiek thema. Het thema kan verbonden worden met verschillende leervakken, waardoor verdieping en inzicht kunnen ontstaan, en er vragen kunnen opkomen die weer uitnodigen om verder op ontdekking te gaan.
 • De lessen vinden plaats in de klas, maar ook buiten, in de natuur, in het dorp en nog verder. Op allerlei gebied, om zoveel mogelijk te kunnen ontdekken. Een les gaat leven als je er van alles bij kunt zien, kunt doen of beleven. Bijvoorbeeld: we kunnen er op uit gaan naar het bos, de moestuin, de molen, het kasteel, de bakker, de meubelmaker, of een museum. De lessen raken de natuur, cultuur, creativiteit, techniek, geschiedenis, aardrijkskunde.
 • De lesstof wordt vanuit structuur aangeboden. Er is een dagstructuur, een weekstructuur en een jaarritme. De dagstructuur zorgt ervoor dat inspanning en ontspanning, opperste geconcentreerdheid en beweging elkaar afwisselen. Daarnaast is het voor vele kinderen fijn om te weten waar ze die dag aan toe zijn. De weekstructuur zorgt voor de verdeling van lessen, uiteindelijk is het belangrijk om alles geleerd te hebben om door te kunnen stromen naar vervolgonderwijs. Het jaarritme bestaat uit seizoensactiviteiten en jaarfeesten. Dit helpt de bewustwording van de veranderingen in de natuur en voedt het innerlijk leven van de kinderen.
 • Dit spelenderwijs leren en belevingsgericht ontdekken geeft het team zijn eigen continue ontdekkingstocht: wat past er bij dit kind, bij deze klas?
 • Om kinderen in verbinding te brengen met de wereld waarin wij leven, willen we voor kinderen vanaf een bepaalde leeftijd aandacht hebben voor levensbeschouwing, filosofie en wereldreligies. Daarnaast willen we aandacht hebben voor bewust gebruik van nieuwe technologie en het leren omgaan met sociale media, zodat kinderen hier op een zinvolle en gezonde manier mee om leren gaan.

Het Sterrenbos schept voorwaarden om kennis op te nemen , dit doormiddel van het inzetten van meerdere zintuigen.


 • Lesmethodes voor leervakken als lezen, schrijven en rekenen worden ondersteunt door gebaren en klanken, creativiteit en bewegingen. Zo worden de cognitieve vakken via meerdere zintuigen ontdekt.
 • De opgedane cognitieve kennis wordt toegepast in alledaagse handelingen, zodat het kind ervaart wat het kan doen met deze kennis: koken, bakken, timmeren, boeken lezen, kaart lezen etc.
 • Het team begeleid de kinderen bij het opbouwen van concentratie, het ontdekken van de eigen leermanieren.
 • Elke leerling wordt gevolgd in zijn ontwikkeling, zijn/haar groei wordt op verschillende wijze gedocumenteerd. De opgenomen kennis zal zowel getoetst worden. Dit om de ontwikkeling inzichtelijk te maken en zo ook zorg te dragen voor aansluiting op het vervolgonderwijs.

Het Sterrenbos ondersteunt het kind in het bewust worden van zijn innerlijke beleving bij deze ontdekkingstocht.

 • Het kind wordt ondersteunt bij de bewustwording van eigen mogelijkheden, talenten en grenzen. De leerkracht staat met het kind stil bij: wat ervaar jij, wat gebeurt er, wat kun jij, wat past bij jou, waar wil je meer van weten?
 • Het kind wordt begeleid tijdens het ervaren van emoties en bij het leren herkennen, benoemen en verwerken.
 • De klas op zich zorgt voor het leren van en met elkaar. Wat heeft de ander meegemaakt of gezien? En het met elkaar delen, samen spelen, grenzen van een ander respecteren, samenwerken, samen oplossen, samen besluiten nemen. Waarbij het kind o.a. leert hoe het zich voelt in die situaties en wat zijn eigen inbreng kan zijn.
 • Het team investeert hierbij in de samenwerking met kind, ouder en school. Om als kind open te kunnen staan voor ontdekkingen, is het nodig dat het zich goed voelt in de bedding van de school. Dat vraagt open communicatie en nauwe samenwerking tussen leerkrachten, ouders en organisatie.